Bageion Hotel FW 21

 

Photographer : Vasiliki Talasoglou